DSC 7234 (Copy)

An athlete wraps their arm around their back to measure their flexibility